Rợn người cảnh cho rắn hổ mang ăn01:48

Published on 15/12/2017

Nhìn anh chàng này cho rắn hổ mang ăn một cách bình thản mà rùng cả mình.

Bạn có sẵn lòng làm công việc này để nhận lương mỗi tháng?